Stadsdorp Java-eiland is opgericht door en voor bewoners. Het Stadsdorp heeft de volgende doelstellingen:
  • Bevorderen van de sociale cohesie op het Java-eiland
  • Bevorderen van een duurzamere woonomgeving
  • Verstrekken van voor bewoners relevante informatie via de website www.stadsdorpjava-eiland.nl , via de nieuwsbrief en via flyers.
De doelstellingen worden op de volgende manier vormgegeven:

  • Er wordt jaarlijks een plan van aanpak gemaakt.
  • De kerngroep vergadert regelmatig. Buurtbewoners zijn hierbij ook welkom voor hun inbreng en ideeën.
  • Wij geven een aantal keren per jaar een nieuwsbrief uit. Deze wordt o.a. gestuurd naar iedereen die op onze mailinglijst staat.
  • Er worden initiatieven ontplooid zoals het organiseren van een weggeefmarkt, het in stand houden van een weggeefkast, het organiseren van een stadsdorpborrel ieder kwartaal, het jaarlijks organiseren van een stadsdorpdiner, het organiseren van een wandel-, eet- en leesclub etc.
  • Samenwerking met andere initiatieven op het eiland zoals de Buurtsoos.
  • Samenwerking met andere organisaties zoals de Buurtcoöperatie, Stadsdorp KNSM en Stadsdeel Oost.

Stadsdorp Java-eiland is onafhankelijk en niet-commercieel. Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Het Stadsdorp is open en toegankelijk; wij hanteren geen lidmaatschap en vragen geen contributie. Voor het realiseren van sommige plannen is echter geld nodig. Daarvoor vragen wij gericht subsidie aan bij verschillende instanties.
Het Stadsdorp kiest er vooralsnog voor een beweging te zijn en geen rechtspersoon.