Reactie van de bewoners op de plannen van de gemeente voor de bouw van een 'Javabrug'.

1. Wij willen als direct belanghebbenden u laten weten dat geen van de 6 door de gemeente gepresenteerde varianten voor de inpassing van de Javabrug kan rekenen op de steun van de bewoners en ondernemers op de Kop van het Java eiland.

2. De gemeentelijke varianten zijn naar ons oordeel onvoldoende uitgewerkt, geven teveel overlast en tasten onze woon- en leefomgeving ernstig aan. Er blijken nog heel veel vragen te zijn en zaken die nog niet zijn onderzocht, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast en fijnstofontwikkeling. Om de varianten op alle aspecten goed te laten toetsen, zijn de bewoners en ondernemers er voorstander van dat de gemeente met behulp van een notitie van ir. Peter Wouterse met criteria voor de verschillende aspecten van de brugvarianten nader onderzoek doet en de bewoners en ondernemers over het resultaat hiervan informeert voordat verdere besluitvorming plaatsvindt. Deze notitie treft u bijgaand aan (bijlage).

3. De bewoners hebben zelf een 2-tal alternatieve brugvarianten ingebracht, variant 7 (aanloopbrug vanaf de Piet Heinkade naar de westelijke kant van de Kop van het Java eiland) en de oversteek (met een aanloopbrug op de Kop van het Java eiland tbv de meest westelijke brugvariant van de gemeente).
De bewoners willen graag dat de projectgroep deze brugvarianten nader onderzoekt en toetst aan de criteria van de genoemde notitie met het toetsingkader. Schetsen van deze twee alternatieven treft u bijgaand aan (bijlagen).

Namens het hierboven kort geschetste bewonersoverleg verzoeken wij u deze reactie mee te willen nemen in het vervolg van het verdere onderzoek naar de mogelijke varianten voor een Javabrug.
Bij een rondgang langs de bewoners op de Kop van het Java eiland middels verkregen handtekeningen blijkt dat deze reactie op een brede steun van de bewoners kan rekenen.
Mocht de gemeente een toelichting wensen op deze reactie en de ingebrachte documenten, dan kunt u contact opnemen met Maxim Gortworst (maxim.gortworst@gmail.com; Sumatrakade 1517, 1019 RS) namens de bewoners en ondernemers op de Kop van het Java eiland.

Ten slotte, de bewoners en ondernemers op de Kop van het Java eiland behouden zich ook na 18 mei het recht voor het inbrengen van andere (groene) alternatieven voor een Javabrug.

Amsterdam, 17 mei 2018

Bijlage:
notitie van ir. Peter Wouterse
schets van de oversteek

Inmiddels is er een petitie gestart tegen de brug, petities.nl/petitions/wij-zijn-tegen-de-nieuwe-javabrug