Sinds 1 januari 2015 wordt in Amsterdam-Oost de wijkzorg geïntroduceerd, een manier van werken waarbij zorg en welzijn dicht bij de bewoners georganiseerd is. Het idee is om professionals, vrijwilligers en buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Hierdoor wordt zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de bewoners gebracht. Dat lukt echter alleen als iedereen elkaar goed kent en weet wie wat doet.

Oost is daarom begonnen met de wijktafels. Dat zijn netwerkbijeenkomsten die eens per zes weken worden georganiseerd. Ze vinden plaats in de acht wijkservicepunten in Oost, waaronder wijkservicepunt Sporenburg bij winkelcentrum Brazilië. De eerstvolgende wijktafel is op 16 febr. 2017.

Iedereen is welkom tijdens deze bijeenkomsten. En ze worden goed bezocht. Zowel wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkenden en huisartsen, maar ook vrijwilligers ontmoeten elkaar daar en kunnen gegevens uitwisselen.
De wijkzorg draagt eraan bij dat bewoners zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, in hun eigen buurt.

We willen met elkaar inventariseren wat er zoal gebeurt op zorggebied in het Oostelijk Havengebied. Welke professionele organisaties hebben er actief klanten en welke dienstverlening wordt er verricht? Over welke hoeveelheden klanten hebben we het eigenlijk? Wat zijn de voornaamste doelgroepen? Wat is de hulpvraag? Aan wat voor hulpverlening/dienstverlening is een tekort?

Kijk voor meer info  op www.amsterdam.nl/wijkzorg